C Programming Full Course In Nepali – New Course c technology channel

by linKsOfstrAthavE네팔어 C 프로그래밍 풀 코스 네팔어 C 프로그래밍 코스에 오신 것을 환영합니다. 여기에서 기본부터 고급까지 네팔어 C 프로그래밍을 배우게 됩니다. 이 프로그래밍 과정은 초심자와 C 프로그래밍에 대해 알고 있지만 더 많은 것을 탐구하고 싶은 개발자를 위해 설계되었습니다. 이 비디오는 네팔어로만 볼 수 있습니다. Timestamp For 네팔어 C 프로그래밍 비디오: 00:00:00 – 00:01:42 : C 프로그래밍 소개 네팔어 00:01:42 – 00:10:51 : 네팔어로 C란 무엇이며 네팔어로 C를 설치하는 방법 00:10 :51 – 00:19:04 : 네팔어로 첫 C 프로그램 작성 00:19:04 – 00:27:03 : 네팔어로 C를 사용하여 주석 및 데이터 유형 00:27:03 – 00:35:13 : 변수 및 네팔어로 C를 사용하는 상수 00:35:13 – 00:43:21 : 네팔에서 C를 사용하는 첫 번째 계산기 00:43:21 – 00:51:02 : 네팔에서 c를 사용하여 원의 면적을 구하자 00:51 :02 – 00:56:42 : 네팔어 C 연산자에 대해 알아보기 00:56:42 – 01:03:03 : 네팔어 C를 사용하여 변수 2개 바꾸기 01:03:03 – 01:08:37 : If 조건 C에서 네팔어 01:08:37 – 01:12:29 : 네팔어 C를 사용하여 홀수 또는 짝수 확인 01:12:29 – 01:18:37 : 네팔어 C를 사용하여 3개의 숫자 중 가장 큰 수 찾기 01:18: 37 – 01:24:55 : 네팔어에서 입력한 문자가 모음인지 C를 사용하지 않는지 확인 01:24:55 – 01:27:54 : 네팔어 C에서 삼항 연산자 01:27:54 – 01:33:21 : 전환 네팔어 C의 경우 01:33:21 – 01:41:32 : L의 경우 oop 네팔어 01:41:32 – 01:45:14 : 네팔어 C 의 While 루프 01:45:14 – 01:49:01 : 네팔어 C의 While 루프 01:49:01 – 01: 54:02 : 네팔어 C로 중단하고 계속하기 01:54:02 – 02:00:22 : 네팔어 C로 패턴 02:00:22 – 02:08:14 : 네팔어로 c를 사용하여 함수에 대해 알아보자 02: 08:14 – 02:16:48 : 네팔어에서 c를 사용한 예제와 함께 함수의 종류 02:16:48 – 02:25:32 : 네팔어에서 가변 범위와 정적 키워드 02:25:32 – 02:32:36 : 네팔어에서 c 프로그래밍을 사용한 재귀 함수 02:32:36 – 02:43:15 : 네팔어에서 C 프로그래밍의 배열 02:43:15 – 02:56:56 : 네팔어에서 배열 어려운 질문 02:56:56 – 02: 59:17 : 네팔어 C의 다차원 배열 02:59:17 – 03:06:34 : 네팔어 C의 포인터 03:06:34 – 03:11:07 : 네팔어 C를 사용한 포인터 계산 03:11 : 07 – 03:15:37 : 네팔어에서 포인터를 사용하여 변수 교환 03:15:37 – 03:20:32 : 네팔어로 C에서 배열이 있는 포인터 03:20:32 – 03:25:08 : C에서 문자열 네팔어 03:25:08 – 03:28:57 : 네팔어 C에서 문자열의 길이 찾기 03:28:57 – 03:3 7:08 : 네팔어의 C 문자열 복사 및 연결 03:37:08 – 03:42:01 : 네팔어의 C를 사용한 문자열 비교 03:42:01 – 03:46:17 : 문자열 하단 상단 및 네팔어에서 C를 사용하여 역순 03:46:17 – 03:52:41 : 네팔어에서 C를 사용하여 문자열이 있는 포인터 03:52:41 – 04:03:35 : 네팔어에서 C를 사용하여 C에서 구조 04:03:35 – 04 :11:55 : 네팔어에서 C를 사용한 구조체의 배열 04:11:55 – 04:17:08 : 네팔어에서 C를 사용한 중첩 구조체 04:17:08 – 04:23:22 : 네팔어에서 C를 사용한 합집합 04:23 :22 – 04 :28:42 : 네팔어에서 C를 사용한 동적 메모리 할당 04:28:42 – 04:38:21 : 네팔어에서 C를 사용한 Malloc 함수 04:38:21 – 04:44:26 : Calloc 및 Free 함수 네팔어에서 C 사용 04:44:26 – 04:51:50 : 네팔어에서 C를 사용한 Realloc 04:51:50 – 04:55:21 : 네팔어에서 C를 사용한 파일 처리 04:55:21 – 05:00:41 : 네팔어에서 C를 사용하여 파일 읽기 05:00:41 – 05:04:28 : 네팔어로 C를 사용하여 파일에 쓰기 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Join Facebook 커뮤니티: 연결 유지, ● Facebook ➤: ● Instagram ➤: ● 이메일 ➤ : iambrp.tech@gmail.com ● 우리 bsite ➤ brp.com.np ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 기술에 대한 추가 업데이트를 보려면 채널을 구독하고 작업과 노력에 참여하십시오. 질문이 있으면 아래에 의견을 말하십시오. #C프로그래밍 #CinNepali #CInNepali #C프로그래밍 배우기 .

Images related to the topic c technology channel

C Programming Full Course In Nepali - New Course

C Programming Full Course In Nepali – New Course

Search related to the topic C Programming Full Course In Nepali – New Course

#Programming #Full #Nepali
C Programming Full Course In Nepali – New Course
c technology channel
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

Related Posts

29 comments

Technology Channel 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Thank you so much for watching. Happy learning.

Reply
sandeep Ydv 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Mobile MA sikna milxa c language?

Reply
HyperNova 14/10/2021 - 4:03 Chiều Reply
Nirmal Gaihre 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Thank you so much sir

Reply
Roman Empire 14/10/2021 - 4:03 Chiều

ace sir big phan

Reply
Dr ESP's Ravan Dai 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Ads last tai dherai vo yar har miin ma ad xa

Reply
Ujyaalo Karnali TV 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Hajur ko number dina melx dai . ma panii pokhara ma nii xu hjrlai vatne rahar x .

Reply
Smriti swar 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Ali xito unnecessary kura nagarera video banaunu

Reply
Kabita Ale 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Yo c ra c++ language sikna lai kati month ko kun course garnu parchha

Reply
Big fans 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Awesome ❤️

Reply
WIZCO FF 14/10/2021 - 4:03 Chiều

dai hajur la k kam garnunxa rw

Reply
Deepak Chaudhary 14/10/2021 - 4:03 Chiều

❤️❤️❤️

Reply
SOLO Magar 14/10/2021 - 4:03 Chiều

C++ ra java matra sike paxi app banauna sakinxa taw dai

Reply
Virus_Gaming 14/10/2021 - 4:03 Chiều

from 28:30 voice timming is not correct do uh got what i mean

Reply
Swastika Ghimire 14/10/2021 - 4:03 Chiều

You have done a great job bro but I can't find your link in github plz can you provide it??

Reply
Saksham Subedi 14/10/2021 - 4:03 Chiều

dajuu FORTRAN ko tutorial banaunu vaye dherai help hune thiyo!

Reply
Prakash Deo 14/10/2021 - 4:03 Chiều

you brothers are bringing revolution in Nepal education system..
keep it going

Reply
Shubham Jha 14/10/2021 - 4:03 Chiều

harek 2 min ma namaskaar navanum na yaar. its so irritating

Reply
Ganesh Chhetri 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Sir c programming exam ma Kati mark ko auuxa

Reply
Aditya Thakuri 14/10/2021 - 4:03 Chiều

next video html, css and javascript ❣️❣️

Reply
Philip Tamang 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Sir fortran ko nii class dinuna

Reply
Tarzan B.K 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Hai dai?

Reply
Narhari Kathyat 14/10/2021 - 4:03 Chiều

❣️❣️❣️❣️❣️

Reply
A2 fighter 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Fortran Pani

Reply
A2 fighter 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Sir fortran chahiyo

Reply
youraj joshi 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Appreciated Your Work Bro!! And Thanks

Reply
AVINs Plays 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Javascript pani sikaunu paryo duju!

Reply
Sakil Raza 14/10/2021 - 4:03 Chiều

Dad where is the link for downloading dev++ in Mac?

Reply
saksham karna 14/10/2021 - 4:03 Chiều

my dev C++ is not opening

Reply

Leave a Comment